کیانا پیوندی

درباره من

دکتر کیانا پیوندی
image

دانشیار گروه آموزشی صنایع گاز @ دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

...

محقق گوگل

(1402/1/5)

استنادات

490

h-index

14

i10-index

16

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1402/1/5)

استنادات

435

مقالات

39

h-index

14

مؤلفین همکار

51

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1375-1379

کارشناسی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1382-1384

کارشناسی ارشد

دانشگاه مازندران

1386-1390

دکتری

دانشگاه تربیت مدرس

تجارب

1392-1396

مدیرگروه مهندسی شیمی

دانشگاه سمنان

1396-تا کنون

مسئول پژوهش دانشکده مهندسی شیمی

دانشگاه سمنان

آبان 1394

دبیر کل چهارمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

دانشگاه سمنان

اردیبهشت 92

دبیر اجرایی دومین همایش ملی هیدرات گازی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

مهندسی فرآیندهای زیستی و دارویی

تولید آب برای مصارف صنعتی و کشاورزی با استفاده از مه

شبیه سازی دینامیک مولکولی و مونت کارلو

هیدرات گازی و سینتیک فرایند تشکیل

تعادلات فازی سامانه های خاص

مباحث مربوط به ترمودینامیک سیستم های الکترولیتی و رسوبات نمکی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
How Does DcAFP, a Plant Antifreeze Protein, Control Ice Inhibition through the Kelvin Effect?
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH(2021)
مینا مداح, 9622139002, ^کیانا پیوندی*
A Simple Method to Reduce the Optimized Parameters of Aqueous Amino Acid Solutions Using Association EOSs
Iranian journal of chemistry & chemical engineering -international english edition(2021)
9511135011, ^کیانا پیوندی*
The experimental study and molecular dynamic simulation of THF hydrate growth kinetics in the presence of Arabic and Guar gum: New approaches in promotion of THF hydrate formation
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2021)
9612138001, پریسا نائیجی, ^کیانا پیوندی*, شادی ملاشاهی صنعتگر
Investigation on structural properties of winter flounder antifreeze protein in interaction with clathrate hydrate by molecular dynamics simulation
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS(2021)
مینا مداح, 9411137011, ^کیانا پیوندی*
Study of biosurfactant effects on methane recovery from gas hydrate by CO2 replacement and depressurization
FUEL(2020)
9411138003, ^کیانا پیوندی*
Thermodynamic properties of the Lennard-Jones fcc solid: Perturbation theory parameterization and Monte Carlo simulation
MOLECULAR PHYSICS(2020)
9222135001, ^کیانا پیوندی*, ^فرشاد ورامینیان, سید مجید هاشمیان زاده
Role of metallic porous media and surfactant on kinetics of methane hydrate formation and capacity of gas storage
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING(2019)
9411138003, ^کیانا پیوندی*
Investigation of THF hydrate formation kinetics: Experimental measurements of volume changes
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2019)
9311135001, ^کیانا پیوندی*, ^فرشاد ورامینیان, زهرا مکاریان
A comprehensive description of single-phase and VLE properties of cryogenic fluids using molecular-based equations of state
FLUID PHASE EQUILIBRIA(2019)
9222135001, ^کیانا پیوندی*, ^فرشاد ورامینیان, سید مجید هاشمیان زاده
The influence of a type III antifreeze protein and its mutants on methane hydrate adsorption–inhibition: a molecular dynamics simulation study†
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS(2019)
9411137011, مینا مداح, ^کیانا پیوندی*
New edible additives as green inhibitors for preventing methane hydrate formation
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING(2019)
9511137013, ^کیانا پیوندی*
Molecular dynamics simulation of methane hydrate formation in presence and absence of amino acid inhibitors
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2018)
9411137011, مینا مداح, ^کیانا پیوندی*
Thermodynamic modeling of amino acid solutions: A new perspective on CPA EOS
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS(2018)
9511135011, ^کیانا پیوندی*
مقایسه عملکرد روش انجمادی و هیدرات در جداسازی یون‌های کلراید و بروماید از آب شور
آب و فاضلاب-مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاظلاب(2018)
9211138006, ^کیانا پیوندی*, ^فرشاد ورامینیان
Extension of 2C association scheme to polyols phase equilibria
Industrial and Engineering Chemistry Research(2017)
9222135001, 9411137013, ^کیانا پیوندی*
Electrolyte-UNIQUAC-NRF model based on ion specific parameters for correlation of mean activity coefficient of electrolyte solutions
JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY(2017)
9211137002, ^کیانا پیوندی*
The Implementation of Ion-based ePC-SAFT EOS for Calculation of the Mean Activity Coefficient of Single and Mixed Electrolyte Solutions
FLUID PHASE EQUILIBRIA(2017)
9211137012, ^کیانا پیوندی*
application of ion-based epc-SAFT in prediction of density of aqueous electrolyte solution
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2016)
9211137012, 9011139001, ^کیانا پیوندی*
Calculation of activity and solubility of amino acids in aqueous solution by Cubic-Plus-Association Equation of State
FLUID PHASE EQUILIBRIA(2016)
9211139010, ^کیانا پیوندی*
Synergetic effects of polyacrylamide and nonionic surfactants on preventing gas hydrate formation
Journal of natural gas science and engineering(2016)
9111137014, 9211138005, ^کیانا پیوندی*, ^فرشاد ورامینیان
Synergistic effects of nonylphenol ethoxylates and polyethylene glycols on performance of gas hydrate kinetic inhibitor
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2016)
9111137014, 9112139003, پریسا ناییجی, ^کیانا پیوندی, ^فرشاد ورامینیان
Kinetic Study of Amino acids Inhibition Potential of Glycine and L-leucine on the Ethane Hydrate Formation
Journal of natural gas science and engineering(2015)
9112139003, 9111137014, مریم کرم الدین, ^فرشاد ورامینیان*, ^کیانا پیوندی
Modeling the Viscosity of Pure Imidazolium-based Ionic Liquids Using SAFT-VR-Mie EoS
FLUID PHASE EQUILIBRIA(2015)
^کیانا پیوندی, ^فرشاد ورامینیان
Molecular insights into the heterogeneous crystal growth of tetrahydrofuran hydrate: Kinetic and interfacial properties
JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING(2022)
9411135001, ^کیانا پیوندی*, ^فرشاد ورامینیان
In situ measurements of tetrahydrofuran hydrate and ice growth in the presence of copper surface with fringe projection: Growth kinetics and interfacial morphology
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH(2022)
9411135001, ^کیانا پیوندی*, ^فرشاد ورامینیان, مریم زارع
Effect of surface structure on the kinetic of THF hydrate formation
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH(2022)
9311135001, ^کیانا پیوندی*, ^فرشاد ورامینیان
Effects of Halide Anions on Water Desalination Based on Crystallization Methods: Freezing and Tetrahydrofuran Hydrate Formation
Iranian journal of chemistry & chemical engineering -international english edition(2022)
9211138006, ^مریم کرم الدین, ^کیانا پیوندی*, ^فرشاد ورامینیان
How the CMC adjust the liquid mixture density and viscosity of non-ionic surfactants at various temperatures?
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2022)
9511135011, ^کیانا پیوندی*, ابوالفضل شجاعیان
Renewable biosurfactants for energy-efficient storage of methane: An experimental and computational investigation
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL(2022)
Abdolreza Farhadian*, 9411138003, مینا مداح, معصومه سادات حسینی, الهه ساده, ^کیانا پیوندی, ^فرشاد ورامینیان
investigation on novel applications of zeolite
هفتمین کنفرانس ملی زئولیت انجمن شیمی ایران(2022-08-30)
^کیانا پیوندی*, 9911135010
استحصال آب از رطوبت هوا به کمک صفحات لیزر شده آبگریز
اولین کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانوفناوری(2021-01-13)
9711244005, ^کیانا پیوندی*, مریم دارایی
Effect of Arabic gum on THF Hydrate Formation
سومین همایش ملی هیدرات گازی ایران(2019-11-21)
9612138001, ^کیانا پیوندی*
Investigating the Effect of a Protein-Based Addivite on CO2 Hydrate Formation
سومین همایش ملی هیدرات گازی ایران(2019-11-21)
9511137013, ^کیانا پیوندی*
Molecular Insight into the Adsorption/Inhibition of Type I and III Antifreeze Protein to Hydrate Surface: Molecular Dynamics Simulation Study
سومین همایش ملی هیدرات گازی ایران(2019-11-21)
مینا مداح, ^کیانا پیوندی*
صمغ عربی به عنوان یک بازدارنده سینتیکی خوراکی در تشکیل هیدرات گاز متان
شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2019-01-19)
9511137013, ^کیانا پیوندی*
بررسی اثر رامنولیپید بر سینتیک تشکیل هیدرات متان
شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2019-01-19)
9411138003, ^کیانا پیوندی*
Thermodynamic modeling of pharmaceutical substance solubility: A review of various models
بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران(2018-09-06)
9611138001, ^کیانا پیوندی*
The effect of several alpha- amino acids on the growth of methane hydrate according to their structural properties
10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition(2018-05-06)
9311135001, 9311137006, ^کیانا پیوندی*
محاسبه خواص ترمودینامیکی متیل استرهای اسید چرب با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی
پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک دانشگاه فردوسی مشهد، آبان 1396(2017-11-22)
9411137018, ^کیانا پیوندی*
A new approach in aqueous amino acid solutions modeling using PC-SAFT EOS
پنجمین کنفرانس ملی تخصصی ترمودینامیک(2017-11-22)
اعظم شادلو*, ^کیانا پیوندی
Modeling of Systems Containing Glycols with CPA EoS and Performance Investigation of the Two Different Association Schemes
بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران(2017-08-22)
9411137013, ^کیانا پیوندی*
بررسی پارامتر‌های موثر بر سینتیک تشکیل هیدرات در محیط‌پرکن فلزی
چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی(2017-05-24)
9411138003, 9311137005, ^کیانا پیوندی*
Investigation of the Chen-Guo hydrate model combined with CPA EoS in gas hydrate modeling
The 9 International chemical engineering congress & Exhibittion(IchEc 2015)(2015-12-26)
^کیانا پیوندی, ^فرشاد ورامینیان
Synergistic effects of Nonylphenol Ethoxylates on performance of gas hydrate kinetic inhibitor
The 9 International chemical engineering congress & Exhibittion(IchEc 2015)(2015-12-26)
9111137014, 9112139003, پریسا نائیجی, ^فرشاد ورامینیان, ^کیانا پیوندی
Experimental analysis of heat transfer in photovoltaic thermal solar systems by using rectangular ribs in spiral channel
The 9 International chemical engineering congress & Exhibittion(IchEc 2015)(2015-12-26)
8921133027, 8921133036, معصومه اسدی, ^کیانا پیوندی
Kinetic Study of Amino acids Inhibition Potential of Glycine and L-leucine on the Ethane Hydrate Formation
The 9 International chemical engineering congress & Exhibittion(IchEc 2015)(2015-12-26)
9112139003, 9111137014, مریم کرم الدین, ^فرشاد ورامینیان, ^کیانا پیوندی
شیرین سازی آب با استفاده از روش انجمادی
همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالش ها و راهکارها(2015-11-10)
9211138006, ^کیانا پیوندی, ^فرشاد ورامینیان
کارآیی معادله حالت pc_ SAFTدر پیش بینی د ا نسیته محلول های الکترولیتی
چهارمین کنفرانس تخصصی ترمود ینامیک(2015-10-28)
9211137012, 9222135001, ^کیانا پیوندی
An accurate thermodynamic model to predict viscosity of acid gases
چهارمین کنفرانس تخصصی ترمود ینامیک(2015-10-28)
^کیانا پیوندی, ^فرشاد ورامینیان
استخراج ترکیبات موثر از پرچم زعفران به وسیله دستگاه سوکسله با استفاده از حلال های آلی
پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2015-02-17)
^کیانا پیوندی
بررسی آزمایشگاهی اثر هم افزایی ماده فعال سطحی غیر یونیPEG با PVP بر بازدارندگی سینتیکی تشکیل هیدرات گاز اتان
پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2015-02-17)
^کیانا پیوندی, ^فرشاد ورامینیان
بررسی آزمایشگاهی اثر آمینواسیدهای گلایسین و لیوسین، بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان
پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2015-02-17)
9112139003, 9111137014, ^فرشاد ورامینیان*, ^کیانا پیوندی
بررسي هم افزايي بازدارنده هاي مختلف در تشكيل هيدرات گازي
رستمي خداورديلو خديجه(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خواص فازي محلول هاي الكتروليتي با استفاده از معادله حالت پي سي سفت
شادلو اعظم(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه يك مدل ترموديناميكي جديد براي محاسبه ضريب اكتيويته الكتروليتي بر مبناي انرژي گيبس
احمدي هنگامه(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير آنيون هاي مختلف بر راندمان شيرين سازي با استفاده از هيدرات تتراهيدرفوران
فتاحي مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي برنامه توليد يك پتروشيمي با در نظرگرفتن ملاحظات ايمني و محيط زيستي
حاج زرگر باشي سيد مهرزاد(تاریخ دفاع: 1394/09/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه ضريب فعاليت و حلاليت آمينواسيدها در سيستم هاي آبي با استفاده از معادله حالت مناسب
سجاديان سيدمحسن(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي تاثير آمينو اسيدهاي مختلف بر سينتيك تشكيل هيدرات متان
عباسي فيروزجاه عباس(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه معادلاتحالت با استفاده از جملات قطبي براي كاربرد در محلول هاي الكتروليت
جلايي سلماني حسين(تاریخ دفاع: 1399/02/03) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر پارامترهاي موثر بر سينتيك تشكيل هيدرات دي اكسيد كربن در محيط متخلخل
دشتي نژاد سينا(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير امواج فراصوت بر سينتيك رشد هيدرات گازي
هاشم پور سپيده(تاریخ دفاع: 1396/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه اثر بيوسورفكتانت بر بازيابي متان از هيدرات گازي با استفاده از جايگزيني دي اكسيد كربن و كاهش فشار
حيدري آتوسا(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه ويسكوزيته و حلاليت متقابل تركيبات بيوديزل با استفاده از معادلات حالت تجمعي
پوردهزاد زهرا(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه خواص ترموديناميكي متيل استرها و بيوديزل ها با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي(MD)
ناساري فائزه(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر ممانعت كننده ها در سينتيك تشكيل هيدرات با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
مداح ميترا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي كاهش آسيب سازند با استفاده از نانوكامپوزيت
دهقاني فرشاد(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي مونت كارلو و توسعه يك معادله حالت بر مبناي تئوري اغتشاش ترموديناميكي براي شرايط كرايوژنيكي
ابوالعلا مصطفي(تاریخ دفاع: 1398/04/18) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير سطوح فلزي اصلاح شده بر سينتيك تشكيل هيدرات
اسدي معصومه(تاریخ دفاع: 1400/04/29) ، مقطع : دكتري
تسريع سينتيك تشكيل هيدرات هاي گازي در حضور نانو ذرات گرافن، نانو ذرات فلزي آلومينيوم و آهن و نانو لوله هاي كربني پردازش شده با استفاده از فناوري پلاسماي DBD
طبرسا مسعود(تاریخ دفاع: 1400/07/28) ، مقطع : دكتري
مطالعه آزمايشگاهي تاثير پليمرهاي خوراكي بر سينتيك رشد هيدرات
ملاشاهي صنعتگر شادي(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي تاثير پليمرهاي خوراكي بر سينتيك رشد هيدرات
ملاشاهي صنعتگر شادي(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر حضور افزودني در سينتيك جذب CO2 از مخلوط گازي با فرآيند هيدرات گازي
داودنيا حديث(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر حضور افزودني در سينتيك جذب CO2 از مخلوط گازي با فرآيند هيدرات گازي
داودنيا حديث(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نوع پر كن در بازه فرآيند جداسازي گاز دي اكسيد كربن از مخلوط گازي با فرآيند هيدرات
چنعاني زاده سميرا(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نوع پر كن در بازه فرآيند جداسازي گاز دي اكسيد كربن از مخلوط گازي با فرآيند هيدرات
چنعاني زاده سميرا(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه روش هيدرات و جذب بر بازده جداسازي co2 از مخلوط متان/ دي اكسيد كربن
ابراهيم عطاكوهي سينا(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي فرآيند جذب داروي آسپرين با حلال يوتكنيك عميق با استفاده از نرم افزار شبيه سازي ديناميك مولكولي
اميرجان محمد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي فرآيند تصفيه پساب بخش نمك پايين واحد الفين شركت هاي پتروشيمي توسط سيستم بايوراكتور هوازي غشايي غوطه ور
محمدي زهره(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين پارامترهاي مؤثر در فرآيند ضد حلال مايع براي توليد ميكروذرات آسپيرين
حميدفرحاني سيد عباس(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي ترموديناميكي حلاليت داروهاي آسپرين با استفاده از معادله حالت تجميعيCPA
استادهاشم اميرحسين(تاریخ دفاع: 1399/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسيرشد هيدرات روي سطح سرد با روش تداخل سنجي و شبيه سازي مولكولي فرآيند رشد
ابراهيميان شمس اباد فرزانه(تاریخ دفاع: 1401/07/20) ، مقطع : دكتري
شبيه سازي ديناميك مولكولي فرآيند يخ زدن آب در حضور پروتئين ضد انجماد گياهي هويج
شهابي مريم(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير يون هاي Na+,Mg2+,Ca2+,K+ بر سينتيك رشد هيدرات دي اكسيد كربن در شيرين سازي آب
بسارند محمد(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي ترموديناميكي به منظور كاهش ميزان كف با استفاده از سورفكتانت هاي تركيبي و الكل ها
رحمان زاده مهسا(تاریخ دفاع: 1399/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر جاذب در فرايند پيوسته حذف مس از محلول آبي با جاذب شكل دار برپايه سرباره فعال شده
تاج ابادي مريم(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي ترموديناميكي سيستم هاي حاوي مواد فعال سطحي به منظور توليد نانو نيوزوم هاي حامل دارو به روش هيدرات گازي
شادلو اعظم(تاریخ دفاع: 1401/03/25) ، مقطع : دكتري
بررسياثر ماده فعال سطحي بر كريستاليزاسيون داروي آسپرين به روش ضد حلال مايع
عامري محمد(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و مدلسازي فرآيند جداسازي دي اكسيدكربن از گاز طبيعي در يك ستون جذب پر شده با استفاده از جاذب نانو فيبري پرتو پيوند زده
احمدي زاده تورزني علي(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تغليظ نيوزوم¬ها با افزايش بارگذاري دارو از طريق بهينه كردن شرايط عملياتي و روش آماده سازي
جعفريان امير(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آموزش ترمودینامیک با استفاده از Aspen Plus، یک راهنمای گام به گام
آموزش ترمودینامیک با استفاده از Aspen Plus، یک راهنمای گام به گام
دستگاه تشکیل هیدرات با استفاده از امواج اولتراسوند دوره ای در بازه 21 تا 25 کیلوهرتز
دانشگاه سمنان(2018-04-03)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
ترمودینامیک پیشرفته-جلسه چهاردهم   (415 بار دانلود)
ترمودینامیک پیشرفته-جلسه شانزدهم   (418 بار دانلود)
کلاس مجازی ترموديناميک پيشرفته-جلسه پانزدهم   (409 بار دانلود)
ترمودینامیک1-جلسه بیستم   (396 بار دانلود)
ترمودینامیک 1-جلسه نوزدهم   (381 بار دانلود)
ترمودینامیک 1-جلسه هجدهم   (389 بار دانلود)
ترمودینامیک 1-جلسه هفدهم   (396 بار دانلود)
ترمودینامیک پیشرفته- جلسه ششم   (407 بار دانلود)
ترمودینامیک پیشرفته- جلسه دهم   (406 بار دانلود)
ترمودینامیک پیشرفته-جلسه سیزدهم   (414 بار دانلود)
ترمودینامیک پیشرفته- جلسه هشتم   (447 بار دانلود)
ترمودینامیک پیشرفته-جلسه نهم   (386 بار دانلود)
ترمودینامیک1-جلسه دهم   (415 بار دانلود)
ترمودینامیک پیشرفته- جلسه هفتم   (477 بار دانلود)
ترمودینامیک پیشرفته-جلسه یازدهم   (454 بار دانلود)
ترمودینامیک1-جلسه پانزدهم   (414 بار دانلود)
ترمودینامیک1-جلسه چهاردهم   (453 بار دانلود)
ترمودینامیک1-جلسه دوازدهم   (414 بار دانلود)
ترمودینامیک 1-جلسه یازدهم   (449 بار دانلود)
کلاس مجازی ترمودینامیک1-جلسه نهم   (457 بار دانلود)
کلاس مجازی ترمودینامیک پیشرفته-جلسه چهارم   (475 بار دانلود)
کلاس مجازی ترمودینامیک پیشرفته-جلسه سوم   (487 بار دانلود)
کلاس مجازی ترمودینامیک1-جلسه هفتم   (502 بار دانلود)
کلاس مجازی ترمودینامیک1-جلسه ششم   (435 بار دانلود)
کلاس مجازی ترمودینامیک1-جلسه پنجم   (471 بار دانلود)
کلاس مجازی ترمودینامیک1- جلسه چهارم   (621 بار دانلود)
کلاس مجازی ترمودینامیک 1-جلسه سوم   (478 بار دانلود)
جلسه دوم کلاس مجازی ترمودینامیک1   (506 بار دانلود)
کلاس مجازی ترمودینامیک 1- جلسه اول   (585 بار دانلود)
فایل جلسه دوم کلاس مجازی ترمودینامیک پیشرفته   (560 بار دانلود)
فایل جلسه اول کلاس مجازی ترمودینامیک پیشرفته   (563 بار دانلود)
نمونه سوالات ترمودینامیک جبرانی   (576 بار دانلود)

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- کیلومتر 5 جاده دامغان-روبروی پارک سوکان- دانشگاه سمنان- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
k_peyvandy@semnan.ac.ir
(+98)31533932

فرم تماس