کیانا پیوندی

درباره من

دکتر کیانا پیوندی
image

دانشیار گروه آموزشی صنایع گاز @ دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

...

محقق گوگل

(1401/4/6)

استنادات

374

h-index

12

i10-index

12

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1401/4/3)

استنادات

331

مقالات

32

h-index

11

مؤلفین همکار

38

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1375-1379

کارشناسی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1382-1384

کارشناسی ارشد

دانشگاه مازندران

1386-1390

دکتری

دانشگاه تربیت مدرس

تجارب

1392-1396

مدیرگروه مهندسی شیمی

دانشگاه سمنان

1396-تا کنون

مسئول پژوهش دانشکده مهندسی شیمی

دانشگاه سمنان

آبان 1394

دبیر کل چهارمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

دانشگاه سمنان

اردیبهشت 92

دبیر اجرایی دومین همایش ملی هیدرات گازی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

مهندسی فرآیندهای زیستی و دارویی

تولید آب برای مصارف صنعتی و کشاورزی با استفاده از مه

شبیه سازی دینامیک مولکولی و مونت کارلو

هیدرات گازی و سینتیک فرایند تشکیل

تعادلات فازی سامانه های خاص

مباحث مربوط به ترمودینامیک سیستم های الکترولیتی و رسوبات نمکی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Study of biosurfactant effects on methane recovery from gas hydrate by CO2 replacement and depressurization
FUEL(2020)
9411138003, ^کیانا پیوندی*
Thermodynamic properties of the Lennard-Jones fcc solid: Perturbation theory parameterization and Monte Carlo simulation
MOLECULAR PHYSICS(2020)
9222135001, ^کیانا پیوندی*, ^فرشاد ورامینیان, سید مجید هاشمیان زاده
Role of metallic porous media and surfactant on kinetics of methane hydrate formation and capacity of gas storage
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING(2019)
9411138003, ^کیانا پیوندی*
Investigation of THF hydrate formation kinetics: Experimental measurements of volume changes
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2019)
9311135001, ^کیانا پیوندی*, ^فرشاد ورامینیان, زهرا مکاریان
A comprehensive description of single-phase and VLE properties of cryogenic fluids using molecular-based equations of state
FLUID PHASE EQUILIBRIA(2019)
9222135001, ^کیانا پیوندی*, ^فرشاد ورامینیان, سید مجید هاشمیان زاده
New edible additives as green inhibitors for preventing methane hydrate formation
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING(2019)
9511137013, ^کیانا پیوندی*
The influence of a type III antifreeze protein and its mutants on methane hydrate adsorption–inhibition: a molecular dynamics simulation study†
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS(2019)
9411137011, مینا مداح, ^کیانا پیوندی*
Molecular dynamics simulation of methane hydrate formation in presence and absence of amino acid inhibitors
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2018)
9411137011, مینا مداح, ^کیانا پیوندی*
Thermodynamic modeling of amino acid solutions: A new perspective on CPA EOS
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS(2018)
9511135011, ^کیانا پیوندی*
مقایسه عملکرد روش انجمادی و هیدرات در جداسازی یون‌های کلراید و بروماید از آب شور
آب و فاضلاب-مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاظلاب(2018)
9211138006, ^کیانا پیوندی*, ^فرشاد ورامینیان
Extension of 2C association scheme to polyols phase equilibria
Industrial and Engineering Chemistry Research(2017)
9222135001, 9411137013, ^کیانا پیوندی*
Electrolyte-UNIQUAC-NRF model based on ion specific parameters for correlation of mean activity coefficient of electrolyte solutions
JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY(2017)
9211137002, ^کیانا پیوندی*
The Implementation of Ion-based ePC-SAFT EOS for Calculation of the Mean Activity Coefficient of Single and Mixed Electrolyte Solutions
FLUID PHASE EQUILIBRIA(2017)
9211137012, ^کیانا پیوندی*
application of ion-based epc-SAFT in prediction of density of aqueous electrolyte solution
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2016)
9211137012, 9011139001, ^کیانا پیوندی*
Calculation of activity and solubility of amino acids in aqueous solution by Cubic-Plus-Association Equation of State
FLUID PHASE EQUILIBRIA(2016)
9211139010, ^کیانا پیوندی*
Synergetic effects of polyacrylamide and nonionic surfactants on preventing gas hydrate formation
Journal of natural gas science and engineering(2016)
9111137014, 9211138005, ^کیانا پیوندی*, ^فرشاد ورامینیان
Synergistic effects of nonylphenol ethoxylates and polyethylene glycols on performance of gas hydrate kinetic inhibitor
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2016)
9111137014, 9112139003, پریسا ناییجی, ^کیانا پیوندی, ^فرشاد ورامینیان
Kinetic Study of Amino acids Inhibition Potential of Glycine and L-leucine on the Ethane Hydrate Formation
Journal of natural gas science and engineering(2015)
9112139003, 9111137014, مریم کرم الدین, ^فرشاد ورامینیان*, ^کیانا پیوندی
Modeling the Viscosity of Pure Imidazolium-based Ionic Liquids Using SAFT-VR-Mie EoS
FLUID PHASE EQUILIBRIA(2015)
^کیانا پیوندی, ^فرشاد ورامینیان
How Does DcAFP, a Plant Antifreeze Protein, Control Ice Inhibition through the Kelvin Effect?
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH(2021)
مینا مداح, 9622139002, ^کیانا پیوندی*
A Simple Method to Reduce the Optimized Parameters of Aqueous Amino Acid Solutions Using Association EOSs
Iranian journal of chemistry & chemical engineering -international english edition(2021)
9511135011, ^کیانا پیوندی*
Investigation on structural properties of winter flounder antifreeze protein in interaction with clathrate hydrate by molecular dynamics simulation
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS(2021)
مینا مداح, 9411137011, ^کیانا پیوندی*
The experimental study and molecular dynamic simulation of THF hydrate growth kinetics in the presence of Arabic and Guar gum: New approaches in promotion of THF hydrate formation
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2021)
9612138001, پریسا نائیجی, ^کیانا پیوندی*, شادی ملاشاهی صنعتگر
استحصال آب از رطوبت هوا به کمک صفحات لیزر شده آبگریز
اولین کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانوفناوری(2021-01-13)
9711244005, ^کیانا پیوندی*, مریم دارایی
Investigating the Effect of a Protein-Based Addivite on CO2 Hydrate Formation
سومین همایش ملی هیدرات گازی ایران(2019-11-21)
9511137013, ^کیانا پیوندی*
Molecular Insight into the Adsorption/Inhibition of Type I and III Antifreeze Protein to Hydrate Surface: Molecular Dynamics Simulation Study
سومین همایش ملی هیدرات گازی ایران(2019-11-21)
مینا مداح, ^کیانا پیوندی*
Effect of Arabic gum on THF Hydrate Formation
سومین همایش ملی هیدرات گازی ایران(2019-11-21)
9612138001, ^کیانا پیوندی*
صمغ عربی به عنوان یک بازدارنده سینتیکی خوراکی در تشکیل هیدرات گاز متان
شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2019-01-19)
9511137013, ^کیانا پیوندی*
بررسی اثر رامنولیپید بر سینتیک تشکیل هیدرات متان
شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2019-01-19)
9411138003, ^کیانا پیوندی*
Thermodynamic modeling of pharmaceutical substance solubility: A review of various models
بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران(2018-09-06)
9611138001, ^کیانا پیوندی*
The effect of several alpha- amino acids on the growth of methane hydrate according to their structural properties
10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition(2018-05-06)
9311135001, 9311137006, ^کیانا پیوندی*
A new approach in aqueous amino acid solutions modeling using PC-SAFT EOS
پنجمین کنفرانس ملی تخصصی ترمودینامیک(2017-11-22)
اعظم شادلو*, ^کیانا پیوندی
محاسبه خواص ترمودینامیکی متیل استرهای اسید چرب با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی
پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک دانشگاه فردوسی مشهد، آبان 1396(2017-11-22)
9411137018, ^کیانا پیوندی*
Modeling of Systems Containing Glycols with CPA EoS and Performance Investigation of the Two Different Association Schemes
بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران(2017-08-22)
9411137013, ^کیانا پیوندی*
بررسی پارامتر‌های موثر بر سینتیک تشکیل هیدرات در محیط‌پرکن فلزی
چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی(2017-05-24)
9411138003, 9311137005, ^کیانا پیوندی*
Synergistic effects of Nonylphenol Ethoxylates on performance of gas hydrate kinetic inhibitor
The 9 International chemical engineering congress & Exhibittion(IchEc 2015)(2015-12-26)
9111137014, 9112139003, پریسا نائیجی, ^فرشاد ورامینیان, ^کیانا پیوندی
Experimental analysis of heat transfer in photovoltaic thermal solar systems by using rectangular ribs in spiral channel
The 9 International chemical engineering congress & Exhibittion(IchEc 2015)(2015-12-26)
8921133027, 8921133036, معصومه اسدی, ^کیانا پیوندی
Kinetic Study of Amino acids Inhibition Potential of Glycine and L-leucine on the Ethane Hydrate Formation
The 9 International chemical engineering congress & Exhibittion(IchEc 2015)(2015-12-26)
9112139003, 9111137014, مریم کرم الدین, ^فرشاد ورامینیان, ^کیانا پیوندی
Investigation of the Chen-Guo hydrate model combined with CPA EoS in gas hydrate modeling
The 9 International chemical engineering congress & Exhibittion(IchEc 2015)(2015-12-26)
^کیانا پیوندی, ^فرشاد ورامینیان
شیرین سازی آب با استفاده از روش انجمادی
همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالش ها و راهکارها(2015-11-10)
9211138006, ^کیانا پیوندی, ^فرشاد ورامینیان
کارآیی معادله حالت pc_ SAFTدر پیش بینی د ا نسیته محلول های الکترولیتی
چهارمین کنفرانس تخصصی ترمود ینامیک(2015-10-28)
9211137012, 9222135001, ^کیانا پیوندی
An accurate thermodynamic model to predict viscosity of acid gases
چهارمین کنفرانس تخصصی ترمود ینامیک(2015-10-28)
^کیانا پیوندی, ^فرشاد ورامینیان
بررسی آزمایشگاهی اثر هم افزایی ماده فعال سطحی غیر یونیPEG با PVP بر بازدارندگی سینتیکی تشکیل هیدرات گاز اتان
پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2015-02-17)
^کیانا پیوندی, ^فرشاد ورامینیان
بررسی آزمایشگاهی اثر آمینواسیدهای گلایسین و لیوسین، بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان
پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2015-02-17)
9112139003, 9111137014, ^فرشاد ورامینیان*, ^کیانا پیوندی
استخراج ترکیبات موثر از پرچم زعفران به وسیله دستگاه سوکسله با استفاده از حلال های آلی
پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2015-02-17)
^کیانا پیوندی
بررسي هم افزايي بازدارنده هاي مختلف در تشكيل هيدرات گازي
رستمي خداورديلو خديجه(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خواص فازي محلول هاي الكتروليتي با استفاده از معادله حالت پي سي سفت
شادلو اعظم(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه يك مدل ترموديناميكي جديد براي محاسبه ضريب اكتيويته الكتروليتي بر مبناي انرژي گيبس
احمدي هنگامه(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير آنيون هاي مختلف بر راندمان شيرين سازي با استفاده از هيدرات تتراهيدرفوران
فتاحي مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي برنامه توليد يك پتروشيمي با در نظرگرفتن ملاحظات ايمني و محيط زيستي
حاج زرگر باشي سيد مهرزاد(تاریخ دفاع: 1394/09/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه ضريب فعاليت و حلاليت آمينواسيدها در سيستم هاي آبي با استفاده از معادله حالت مناسب
سجاديان سيدمحسن(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي تاثير آمينو اسيدهاي مختلف بر سينتيك تشكيل هيدرات متان
عباسي فيروزجاه عباس(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه معادلاتحالت با استفاده از جملات قطبي براي كاربرد در محلول هاي الكتروليت
جلايي سلماني حسين(تاریخ دفاع: 1399/02/03) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر پارامترهاي موثر بر سينتيك تشكيل هيدرات دي اكسيد كربن در محيط متخلخل
دشتي نژاد سينا(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير امواج فراصوت بر سينتيك رشد هيدرات گازي
هاشم پور سپيده(تاریخ دفاع: 1396/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه اثر بيوسورفكتانت بر بازيابي متان از هيدرات گازي با استفاده از جايگزيني دي اكسيد كربن و كاهش فشار
حيدري آتوسا(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه ويسكوزيته و حلاليت متقابل تركيبات بيوديزل با استفاده از معادلات حالت تجمعي
پوردهزاد زهرا(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه خواص ترموديناميكي متيل استرها و بيوديزل ها با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي(MD)
ناساري فائزه(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر ممانعت كننده ها در سينتيك تشكيل هيدرات با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
مداح ميترا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي كاهش آسيب سازند با استفاده از نانوكامپوزيت
دهقاني فرشاد(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي مونت كارلو و توسعه يك معادله حالت بر مبناي تئوري اغتشاش ترموديناميكي براي شرايط كرايوژنيكي
ابوالعلا مصطفي(تاریخ دفاع: 1398/04/18) ، مقطع : دكتري
شبيه سازي فرآيند جايگزيني دي اكسيد كربن در هيدرات متان
درويشي دستگردي ماجده ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير سطوح فلزي اصلاح شده بر سينتيك تشكيل هيدرات
اسدي معصومه(تاریخ دفاع: 1400/04/29) ، مقطع : دكتري
تسريع سينتيك تشكيل هيدرات هاي گازي در حضور نانو ذرات گرافن، نانو ذرات فلزي آلومينيوم و آهن و نانو لوله هاي كربني پردازش شده با استفاده از فناوري پلاسماي DBD
طبرسا مسعود(تاریخ دفاع: 1400/07/28) ، مقطع : دكتري
مطالعه آزمايشگاهي تاثير پليمرهاي خوراكي بر سينتيك رشد هيدرات
ملاشاهي صنعتگر شادي(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي تاثير پليمرهاي خوراكي بر سينتيك رشد هيدرات
ملاشاهي صنعتگر شادي(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر حضور افزودني در سينتيك جذب CO2 از مخلوط گازي با فرآيند هيدرات گازي
داودنيا حديث(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر حضور افزودني در سينتيك جذب CO2 از مخلوط گازي با فرآيند هيدرات گازي
داودنيا حديث(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نوع پر كن در بازه فرآيند جداسازي گاز دي اكسيد كربن از مخلوط گازي با فرآيند هيدرات
چنعاني زاده سميرا(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نوع پر كن در بازه فرآيند جداسازي گاز دي اكسيد كربن از مخلوط گازي با فرآيند هيدرات
چنعاني زاده سميرا(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر ميدان الكتريكي بر روي مقدار رسوب آسفالتين استخراج شده از ته مانده برج تقطير اتمسفري
ناظميان بهنام ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه روش هيدرات و جذب بر بازده جداسازي co2 از مخلوط متان/ دي اكسيد كربن
ابراهيم عطاكوهي سينا(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي فرآيند جذب داروي آسپرين با حلال يوتكنيك عميق با استفاده از نرم افزار شبيه سازي ديناميك مولكولي
اميرجان محمد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي فرآيند تصفيه پساب بخش نمك پايين واحد الفين شركت هاي پتروشيمي توسط سيستم بايوراكتور هوازي غشايي غوطه ور
محمدي زهره(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين پارامترهاي مؤثر در فرآيند ضد حلال مايع براي توليد ميكروذرات آسپيرين
حميدفرحاني سيد عباس(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي ترموديناميكي حلاليت داروهاي آسپرين با استفاده از معادله حالت تجميعيCPA
استادهاشم اميرحسين(تاریخ دفاع: 1399/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسيرشد هيدرات روي سطح سرد با روش تداخل سنجي و شبيه سازي مولكولي فرآيند رشد
ابراهيميان شمس اباد فرزانه ، مقطع : دكتري
شبيه سازي ديناميك مولكولي فرآيند يخ زدن آب در حضور پروتئين ضد انجماد گياهي هويج
شهابي مريم(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير يون هاي Na+,Mg2+,Ca2+,K+ بر سينتيك رشد هيدرات دي اكسيد كربن در شيرين سازي آب
بسارند محمد(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي ترموديناميكي به منظور كاهش ميزان كف با استفاده از سورفكتانت هاي تركيبي و الكل ها
رحمان زاده مهسا(تاریخ دفاع: 1399/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه خواص ترموفيزيكي كريستال هاي مايع سيانوآلكيل باي فنيل ها (CB) با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
شبيبي پريسا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي ترموديناميكي سيستم هاي حاوي مواد فعال سطحي به منظور توليد نانو نيوزوم هاي حامل دارو به روش هيدرات گازي
شادلو اعظم ، مقطع : دكتري
بررسياثر ماده فعال سطحي بر كريستاليزاسيون داروي آسپرين به روش ضد حلال مايع
عامري محمد(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد سطوح آب دوست و آب گريز بر راندمان استحصال آب از هواي مرطوب
داودي منصوره ، مقطع : كارشناسي ارشد
تغليظ نيوزوم¬ها با افزايش بارگذاري دارو از طريق بهينه كردن شرايط عملياتي و روش آماده سازي
جعفريان امير ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف تركيبات آلي كلردار از پساب هاي نساجي به كمك جاذب
اهن جان نيلوفر ، مقطع : كارشناسي ارشد
حذف فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي به كمك جاذب هاي آلي- فلزي و مقايسه آن با زئوليت طبيعي اصلاح شده
ميري غزال ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي سنگ هاي منشأ از جنبه توان زايش و معادلات حاكم بر تبديل كروژن در سيستم هيدروكربني ناحيه لرستان
تميزكار كاميار ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه اثر سورفكتانت دوستدار محيط زيست و پارامتر تزريق آب اضافي همراه آن بر بازيابي متان از هيدرات گازي با استفاده از روش جايگزيني ‌كربن‌دي‌اكسيد به همراه كاهش فشار در محيط متخلخل و محلول الكتروليتي .
آموزش ترمودینامیک با استفاده از Aspen Plus، یک راهنمای گام به گام
آموزش ترمودینامیک با استفاده از Aspen Plus، یک راهنمای گام به گام
دستگاه تشکیل هیدرات با استفاده از امواج اولتراسوند دوره ای در بازه 21 تا 25 کیلوهرتز
دانشگاه سمنان(2018-04-03)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
ترمودینامیک پیشرفته-جلسه چهاردهم   (348 بار دانلود)
ترمودینامیک پیشرفته-جلسه شانزدهم   (355 بار دانلود)
کلاس مجازی ترموديناميک پيشرفته-جلسه پانزدهم   (349 بار دانلود)
ترمودینامیک1-جلسه بیستم   (333 بار دانلود)
ترمودینامیک 1-جلسه نوزدهم   (325 بار دانلود)
ترمودینامیک 1-جلسه هجدهم   (329 بار دانلود)
ترمودینامیک 1-جلسه هفدهم   (337 بار دانلود)
ترمودینامیک پیشرفته- جلسه ششم   (342 بار دانلود)
ترمودینامیک پیشرفته- جلسه دهم   (355 بار دانلود)
ترمودینامیک پیشرفته-جلسه سیزدهم   (368 بار دانلود)
ترمودینامیک پیشرفته- جلسه هشتم   (377 بار دانلود)
ترمودینامیک پیشرفته-جلسه نهم   (324 بار دانلود)
ترمودینامیک1-جلسه دهم   (355 بار دانلود)
ترمودینامیک پیشرفته- جلسه هفتم   (378 بار دانلود)
ترمودینامیک پیشرفته-جلسه یازدهم   (370 بار دانلود)
ترمودینامیک1-جلسه پانزدهم   (351 بار دانلود)
ترمودینامیک1-جلسه چهاردهم   (392 بار دانلود)
ترمودینامیک1-جلسه دوازدهم   (347 بار دانلود)
ترمودینامیک 1-جلسه یازدهم   (369 بار دانلود)
کلاس مجازی ترمودینامیک1-جلسه نهم   (399 بار دانلود)
کلاس مجازی ترمودینامیک پیشرفته-جلسه چهارم   (414 بار دانلود)
کلاس مجازی ترمودینامیک پیشرفته-جلسه سوم   (428 بار دانلود)
کلاس مجازی ترمودینامیک1-جلسه هفتم   (446 بار دانلود)
کلاس مجازی ترمودینامیک1-جلسه ششم   (374 بار دانلود)
کلاس مجازی ترمودینامیک1-جلسه پنجم   (408 بار دانلود)
کلاس مجازی ترمودینامیک1- جلسه چهارم   (563 بار دانلود)
کلاس مجازی ترمودینامیک 1-جلسه سوم   (418 بار دانلود)
جلسه دوم کلاس مجازی ترمودینامیک1   (444 بار دانلود)
کلاس مجازی ترمودینامیک 1- جلسه اول   (525 بار دانلود)
فایل جلسه دوم کلاس مجازی ترمودینامیک پیشرفته   (489 بار دانلود)
فایل جلسه اول کلاس مجازی ترمودینامیک پیشرفته   (505 بار دانلود)
نمونه سوالات ترمودینامیک جبرانی   (470 بار دانلود)

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- کیلومتر 5 جاده دامغان-روبروی پارک سوکان- دانشگاه سمنان- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
k_peyvandy@semnan.ac.ir
(+98)31533932

فرم تماس